Υπηρεσίες ΕΔΕΤ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

Η ΕΔΕΤ ΑΕ (grnet.gr), η οποία ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας, αναπτύσσει και διαχειρίζεται το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας κατά το πρότυπο των αντίστοιχων Ερευνητικών & Εκπαιδευτικών Δικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρέχει στην ελληνική ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα σύγχρονες ηλεκτρονικές υποδομές και υπηρεσίες, με στόχο τη μείωση του ψηφιακού χάσματος και την ισότιμη συμμετοχή των μελών της στην παγκόσμια Κοινωνία της Γνώσης. Παράλληλα, αναπτύσσει εφαρμογές που εξοικονομούν πολύτιμους πόρους στην ελληνική πολιτεία, εκσυγχρονίζουν τις δημόσιες λειτουργικές δομές και εισάγουν νέα μοντέλα συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων οργανισμών, των Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών κοινοτήτων, των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της ΕΔΕΤ και χρησιμοποιούνται από την κοινότητα του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι οι εξής:

Στα επιμέρους υπομενού μπορείτε να βρείτε γενικές πληροφορίες για την κάθε υπηρεσία.

 

grnet Website: grnet.gr