Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτών, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 20193216/07-05-2019
  • Προϋπολογισμός (€): 45.000,00€
  • Ημερομηνία Διενέργειας: Δευτέρα, 20 Μαϊος 2019
  • Ώρα Διενέργειας: 11:00 π.μ.
  • Διακήρυξη:

    Αρχείο PDF

    ΤΕΥΔ