Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού A4, για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για ένα (1) έτος.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Αριθμός Πρωτοκόλλου: 20193221/07-05-2019
  • Προϋπολογισμός (€): 25.000,00€
  • Ημερομηνία Διενέργειας: Τετάρτη, 22 Μαϊος 2019
  • Ώρα Διενέργειας: 11:00 π.μ.
  • Διακήρυξη:

    Αρχείο PDF

    ΤΕΥΔ