Διακηρύξεις Τμ. Τεχνικών Έργων

Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2019 14:45

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 105-107, ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019 11:57

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Πρόσθετες Πληροφορίες

Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2019 14:04

Επεμβάσεις, επισκευές και συμπληρώσεις στις οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των κτηρίων του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 83335)

Δευτέρα, 22 Απριλίου 2019 19:33

Προμήθεια και εγκατάσταση νέου πίνακα Μέσης Τάσης στον Υποσταθμό του κεντρικού κτιρίου του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Πρόσθετες Πληροφορίες